Oplysnings

og kampagnearbejde

Oplysnings- og kampagnearbejde

Siden 2011 har NAKUUSA gennem bl.a. TV-spot sat fokus på børns rettigheder som beskrevet i FNs Konvention om Barnets Rettigheder.

Det er gennem årene blevet til emner som forældreansvar, retten til undervisning og sundhed osv. Vi har udgivet forskelligt materiale i forbindelse med vores kampagner.

Du kan blandt andet finde undervisningsmateriale her.

Oplysningsarbejdet bliver altid udført i samarbejde med børn og unge – lige fra idé til virkelighed. Det er nemlig vigtigt at inddrage børnene i forhold, der vedrører dem.

Hvis du vil vide mere om NAKUUSAs kampagnearbejde, så kontakt os på [email protected]
Du kan se eksempler på vores oplysningsarbejde her (link til afsnittet ”Se og hør os!”)

Se oplysningskampagner HER.

Læs mere nedenunder

FN vedtog Konventionen om Barnets Rettigheder (i daglig tale taler vi den Børnekonventionen eller Børns Rettigheder) ved en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var allerede omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var brug for særlige rettigheder for børn.

Mere end 190 lande har skrevet under, hvilket gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur. Konventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve, til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at komme i skole og få indflydelse på deres fremtid.

NAKUUSA synes det er vigtigt at gøre Børnekonventionen bedre kendt af både voksne og børn i hele landet. Det er nemlig vores erfaring at børn, der kender deres rettigheder, har nemmere ved at sige fra og søge hjælp, hvis de bliver krænket.

I Grønland er kendskabet til Børnekonventionen steget meget de sidste år, og nu kender over halvdelen af de ældre skolebørn deres rettigheder.

Børnekonventionen er skrevet af voksne i et svært sprog, og det kan være lidt svært at forstå alle artiklerne. Herunder kan du læse artiklerne, som vi har skrevet i et nemmere sprog.

Artikel 1

Definitionen på et barn: Børn er personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder.

Artikel 2

Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination: Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Staterne skal beskytte børn mod alle former for diskrimination.

Artikel 3

Sikring af barnets interesser: Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet og er nødvendige for barnets trivsel.

Artikel 4

Opfyldelse af konventionens hensigter: Staten er forpligtet til at leve op til konventionens ord og hensigter.

Artikel 5

Forældres ansvar: Staterne skal respektere forældres ansvar for at give barnet den vejledning og støtte, som er mest hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder.
Artikel 6

Retten til livet: Barnet har en naturlig ret til livet, og staten skal sikre barnets overlevelse og udvikling.
Artikel 7

Navn og nationalitet: Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og har ret til et navn, til at opnå statsborgerskab og så vidt muligt kende og blive passet af sine forældre.

Artikel 8

Beskyttelse af identitet: Staten er forpligtet til at beskytte og om nødvendigt genskabe barnets grundlæggende identitet (navn, statsborgerskab og familierelationer).

Artikel 9

Forældres beskyttelse af barnet: Barnet har ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre det ikke er i barnets tarv. Barnet har ret til at opretholde kontakt til begge forældre, hvis barnet lever adskilt fra den ene eller dem begge. Staten skal genskabe kontakten, hvis adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten.

Artikel 10

Familiesammenføring: Staten skal behandle ansøgninger om familiesammenføring fra et barn eller dets forældre på en positiv, human og hurtig måde. Et barn, hvis forældre har fast bopæl i forskellige stater, har ret til at have direkte kontakt med begge forældre.

Artikel 11

Kidnapning og tilbageholdelse: Staten skal bekæmpe kidnapning af børn til udlandet og hjælpe dem med at vende tilbage.

Artikel 12

Retten til at udtrykke meninger: Barnet har ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.

Artikel 13

Ytringsfrihed: Barnet har ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre det krænker andres rettigheder, national sikkerhed eller offentlig orden. Barnet har ret til at søge, modtage og videregive information.

Artikel 14

Frihed for tanke, samvittighed og religion: Barnet har ret til frit at bestemme og udøve sin tro. Staten skal respektere undervisning i denne tro.

Artikel 15

Forenings- og forsamlingsfrihed: Barnet har ret til at oprette og deltage i foreninger og forsamlinger, medmindre det krænker andres rettigheder, national sikkerhed eller offentlig orden.

Artikel 16

Beskyttelse af privat- og familielivet: Barnet har ret til beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv, herunder brevhemmelighed.

Artikel 17

Mediernes rolle: Staten skal sikre barnet adgang til informationer fra et bredt udsnit af både nationale og internationale kilder.

Artikel 18

Børneopdragelse: Staten skal anerkende, at forældre eller værge har hovedansvaret for barnets opdragelse. Staten skal vejlede og hjælpe med denne opgave.

Artikel 19

Beskyttelse mod mishandling: Staten skal beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre. Staten skal hjælpe barnet, når det har været udsat for mishandling.

Artikel 20

Forældreløse børn: Staten skal sørge for særlig beskyttelse af børn, der har mistet eller er afskåret fra deres forældre og familie og sikre alternativ omsorg som fx anbringelse i pleje eller adoption.

Artikel 21

Adoption: Staten skal sikre, at adoption kun tillades, når det er til barnets bedste.

Artikel 22

Flygtningebørn: Staten skal sørge for særlig beskyttelse af børn, som er flygtninge eller som søger flygtningestatus. Staten skal samarbejde med ansvarlige organisationer om at beskytte og hjælpe flygtningebørn med at blive genforenet med deres familier.

Artikel 23

Handicappede børn: Det handicappede barn har ret til at modtage den bedste form for hjælp, omsorg og oplæring for at sikre barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt og aktivt liv.

Artikel 24

Sundhed: Barnet skal have adgang til sundhedsydelser og lægehjælp. Staten skal nedbringe børnedødeligheden og skal arbejde for at afskaffe traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed.

Artikel 25

Periodisk kontrol af børn på institution: Staten skal regelmæssigt vurdere forholdene for børn, der er anbragt i pleje eller behandling.

Artikel 26

Social sikkerhed: Barnet har ret til social sikkerhed.

Artikel 27

Levestandard: Barnet har ret til en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling. Forældrene har ansvar for at sørge for denne udvikling, og staten har pligt til at hjælpe.

Artikel 28

Undervisning: Barnet har ret til undervisning. Staten skal sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig.

Artikel 29

Undervisningens målsætning: Staten har ansvar for at sikre, at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner. Samfundet skal forberede barnet til et aktivt liv som voksen, fremme respekten for menneskerettighederne og have respekt for barnets egne kulturelle og nationale værdier.

Artikel 30

Minoriteter: Barnet har ret til at leve i overensstemmelse med sin egen kultur og til at praktisere sin egen religion og sit eget sprog i lande, hvor de tilhører etniske, religiøse eller sproglige mindretal.

Artikel 31

Hvile og fritid: Barnet har ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.

Artikel 32

Børnearbejde: Staten skal beskytte børn mod arbejde, der udgør en trussel mod deres helbred, undervisning og udvikling, og staten skal fastsætte en mindstealder for børns arbejde og sikre passende arbejdsforhold.

Artikel 33

Narkotikamisbrug: Barnet har ret til beskyttelse mod brug af narkotika og mod at blive inddraget i produktion eller handel med narko.

Artikel 34

Seksuel udnyttelse: Barnet har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling – herunder prostitution – medvirken i pornografi og andre ulovlige seksuelle aktiviteter.

Artikel 35

Handel med og bortførelse af børn: Staten skal forhindre bortførelse af og handel med børn.

Artikel 36

Andre former for udnyttelse: Barnet har ret til beskyttelse mod alle former for udnyttelse.

Artikel 37

Tortur og straf: Børn må ikke udsættes for tortur, nedværdigende behandling, dødsstraf eller livsvarigt fængsel. Børn, der er anholdt, tilbageholdt eller fængslet, har ret til juridisk bistand og en menneskeværdig behandling. Frihedsberøvede børn skal holdes adskilt fra voksne og har ret til at have forbindelse til deres familie.

Artikel 38

Væbnede konflikter: Staten skal overholde internationale aftaler om krigsførelse og sikre, at børn under 15 år ikke direkte deltager i kamphandlinger, ligesom staten skal begrænse rekrutteringen af 15-18-årige. Staten skal yde beskyttelse og pleje til alle børn, som er berørt af væbnede konflikter.

Artikel 39

Rehabiliterende pleje: Staten skal sikre, at børn, der har været udsat for forsømmelse, udnyttelse, mishandling eller tortur, får den mest hensigtsmæssige behandling, så de kan integreres i samfundet igen.

Artikel 40

Behandling i retssager: Barnet skal anses for uskyldig, indtil andet er bevist. Barnet har ret til retshjælp og til retfærdig behandling. Staten skal tage særlige hensyn til unge lovovertrædere og fastsætte en minimumsalder for strafbare forhold. Sanktioner mod børn skal bygge på resocialisering i stedet for straf.

Artikel 41

Til barnets bedste: Intet i konventionen skal modvirke nationale eller internationale love, der er bedre for virkeliggørelsen af barnets rettigheder.

Artikel 42

Offentlighedens kendskab til konventionen: Staten skal sørge for, at denne konvention bliver almindeligt kendt blandt både børn og voksne.

Artikel 43

Nedsættelse af en komité om Barnets Rettigheder: FN vælger en ekspertkomité til internationalt at følge deltagerlandenes opfyldelse af konventionen.

Artikel 44-45

Statens forpligtelse til at rapportere til komiteen: Kontrol med opfyldelsen af konventionens hensigter.

Artikel 46-54

Underskrift, ratifikation, ikrafttræden og andre tekniske forhold vedrørende konventionen.
   
Scroll til toppen